Informacja do nauczycieli i rodziców

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1960), Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Klukowie informuje, że od dnia 20 listopada 2020 r. w klasie VIII mogą zostać zapewnione w szkole konsultacje indywidualne lub grupowe z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których uczeń przystępuje odpowiednio do egzaminu ósmoklasisty.

Intencją szkoły jest uczestnictwo wszystkich uczniów w konsultacjach,  a decyzję o tym,  czy uczeń będzie uczestniczył w proponowanej formie zajęć, podejmują rodzice na podstawie pisemnej zgody, którzy będą zobowiązani do zapewnienia dziecku wymogów wynikających
z reżimu sanitarnego oraz zapewnienia dowozu i odebrania ucznia w ustalonych godzinach. 

W dalszym ciągu realizacja podstawy programowej odbywa się z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość.

Uczniowie nieobecni na konsultacjach mają obowiązek uczestniczyć w lekcjach zdalnych.

Nauczyciel będący w tym dniu na konsultacji zapewnia pozostałym klasom materiał ćwiczeniowy do samodzielnej pracy.

Dyrektor szkoły