Regulamin organizacji konsultacji
na terenie Szkoły Podstawowej im. KEN w Klukowie
podczas epidemii wirusa SARS-CoV2(COVID-19)

I. Postanowienia ogólne
1 Celem niniejszego regulaminu jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem
SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19, wśród dzieci, rodziców/opiekunów oraz
pracowników szkoły w trakcie prowadzonych zajęć rewalidacyjnych.
2 Zajęcia są dobrowolne i odbywają się za zgodą rodziców. Przed zajęciami rodzic/opiekun
prawny wypełnia Oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego ucznia korzystającego z zajęć
na terenie placówki podczas epidemii covid-19.

II. Sposób organizowania zajęć rewalidacyjnych

 1. Zajęcia odbywają się według planu ustalonego między nauczycielem i rodzicem / opiekunem.
 2. Na teren szkoły w celu odbycia zajęć wchodzi tylko uczeń.
 3. W miarę możliwości należy używać osłony ust i nosa przez osoby prowadzące zajęcia oraz
  uczniów w sposób dostosowany do ich możliwości psychofizycznych,
 4. Sale, w których organizowane są zajęcia z uczniami, powinny być wietrzone przez
  nauczyciela korzystającego z sali, co najmniej raz na godzinę.
 5. Konieczne jest regularne dezynfekowanie często używanych powierzchni użytkowych
  i wyposażenia wykorzystywanego do zajęć. W szczególności ważne jest:
 • regularne czyszczenie powierzchni wspólnych, np.: klamek drzwi wejściowych, poręczy,
  blatów, oparć krzeseł, sprzętu do rehabilitacji,
 • dezynfekowanie powierzchni dotykowych, np.: biurek i stolików/ławek, klawiatur i myszek,
  pomocy do zajęć, włączników świateł.
 1. Uczeń korzysta wyłącznie z własnych przyborów do pisania ( długopis, ołówek, gumka itp.).
   Pozostałe kwestie reguluje regulamin zawarty w załączniku nr 1 do Zarządzenia
  Nr 13/8/2019/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Klukowie z
  dnia 27 sierpnia 2020 r. znajdujący się na stronie internetowej szkoły www.zsklukowo.pl w zakładce
  „dla rodziców „